گروههای آموزشی ابتدایی منطقه پیشوا

به نام خدا

موضوع تحقیق:  تبدیل اهداف آموزشی درس علوم پایه ی پنجم به اهداف رفتاری (عملکردی)

تهیه کننده: الهه جنیدی جعفری

بخش اول ساختمان مواد.

اهداف آموزشی

آشنایی با:

1-   مفهوم واژه ی مولکول.

2-    تفاوت خواص مواد و ارتباط آن به تفاوت مولکول های آن ماده

3-   وضع قرار گرفتن مولکول ها در سه حالت ماده (جامد ، مایع ، گاز)

4-   واژه ی اتم ، عنصر ، ترکیب.

5-   توجه به مفهوم ربایش و جنبش و وجود این دو عامل بین مولکول های مواد.

6-    ساخت مدل مولکولی ( عنصر، ترکیب ، مخلوط)

اهداف رفتاری (عملکردی)

1-   با مشاهده ی خواص مواد ، آن ها را تشخیص دهد و شرح دهد.

2-   در درک مفهوم مولکول ، اتم ، عنصر و ترکیب از طریق خواندن متن مهارت پیدا کند.

3-   پدیده ها را به دقت مشاهده و تفسیر کند

4-   با جمع آوری اطلاعات وجود حرکت و ربایش مولکول ها پی ببرد و آزمایشات را حل کند.

5-   در مورد وضعیت مولکول ها در سه حالت ماده ، اطلاعات لازم را جمع آوری کند و بیان کند.

6-    تصویر خود را از اندازه ی هر مولکول با ذکر مثال بیان کند.

7-   میزان ربایش مولکول های مواد مختلف را مقایسه کند.

8-   در مورد یکسان نبودن ربایش مولکول ها در مواد مختلف ، تجزیه و تحلیل کند.

9-   وضع قرار گرفتن مولکول های مواد را در سه حالت با یکدیگر مقایسه کند.

10-وضعیت مولکول های مواد را از طریق نمایش نشان دهد.

11- اتم را به عنوان واحد ساختمانی مولکولی معرفی کند.

12- تفاوت عنصر وترکیب را از نظر ساختمان اتمی با ذکر مثال بیان می کند.

13- در ساخت مدل مولکولی مواد مهارت پیدا می کند.

14- در فعالیت گروهی شرکت می نماید.

بخش 2

اهداف آموزشی

آشنایی با:

1-   تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی

2-   اثر تغییرات شیمیایی و فیزیکی بر ساختمان مولکولی مواد

اهداف رفتاری

1-   جمع آوری اطلاعات از محیط اطراف در مورد تغییرات مواد.

2-   از تغییرات مواد در محیط اطراف گزارش تهیه کند و به کلاس ارائه دهد.

3-   تغییرات مواد را با توجه به تغییرات خواص آن ها طبقه بندی کند.

4-   با استفاده از دانسته ها پیش بینی کند.

5-   با کاربرد آموخته ها نوع تغییرات را تشخیص دهد.

6-    با انجام آزمایشات برخی از تغییرات فیزیکی و شیمیایی را فهرست کند.

7-   آمایش های ساده را رسم کند.

8-   متن ساده علمی را بخواند و استدلال کند.

9-   در حفظ مواد و وسایل در موقع آزمایشات کوشا باشد.

بخش 3

اهداف آموزشی

آشنایی با:

1-   ماشین های ساده چون (اهرم ، سطح شیب دار و قرقره)

2-    اهمیت اهرم در ساده کردن کارها

3-   انواع ماشین ها و کاربرد آن ها در زندگی و روزمره ( ماشین ساده – ماشین پیچیده)

4-   سه قسمت اصلی اهرم

5-   موتور الکتریکی و کار آن.

6-     آرمیچر به عنوان یک موتور الکتریکی ساده

اهداف رفتاری

1-   درباره ی اهمیت نیرو در به وجود آمدن حرکت ، تجزیه و تحلیل کند

2-   آسان تر شدن کارها را با استفاده از سایه و تکیه گاه تجربه کند.

3-   در فعالیت های گروهی شرکت کند.

4-   برای حل مسائل مربوط به اهرم ، راه حل منطقی ارائه دهد.

5-  با انجام آزمایشات به این نکته ( که مقدار نیروی لازم برای بالابردن یک جسم توسط میله و تکیه گاه به فاصله ی آن تا تکیه گاه و فاصله ی جسم تا تکیه گاه بستگی دارد) پی ببرد.

6-    با انجام آزمایش ها و اندازه گیری ها ، به چگونگی به تعادل رساندن یک اهرم پی ببرد.

7-  با انجام آزمایش به اثر میزان شیب یک سطح در مقدار نیروی لازم برای بالابردن جسم به وسیله ی سطح شیبدار پی ببرد.

8-   جمع آوری اطلاعات در مورد کاربردهای سطح شیبدار و بیان آن.

9-   جمع آوری اطلاعات در مورد ماشین ها و انواع آن ها را بیان کند.

10- از طریق گفت و گو به جمع آوری اطلاعات درباره ی مواد استفاده از انرژی الکتریکی بپردازد.

بخش 4

 اهداف آموزشی

آشنایی با:

1-   چشمه های نور ( طبیعی – مصنوعی)

2-   پدیدی شکست نور

3-   عدسی ها و کاربرد آن ها در زندگی روزمره

4-   منشور ، فرایند تجزیه ی نور توسط آن

5-   ذره بین و موارد استفاده ی آن

6-    پدیده ی رنگین کمان و چگونگی تشکیل آن

7-    کانون عدسی و فاصله ی آن تا عدسی

اهداف رفتاری

1-   تفاوت چشمه های نور ( طبیعی و مصنوعی ) را توضیح دهد و مثال بزند.

2-   با کمک منشور نور خورشید و نور چراغ را مقایسه کند

3-   با استفاده از سم پاش با گلاب پاش ، رنگین کمان بسازد و پدیده ی رنگین کمان را توضیح دهید.

4-   با ذره بین و منشور کار کند

5-   با استفاده از عدسی ، تصویرهای مختلفی از اجسام تشکیل دهد.

6-    با استفاده از عدسی ، تصویرهای مختلفی از اجسام تشکیل دهد.

7-    با استفاده از ذره بین به مشاهدی اجسام کوچک بپردازد.

8-   با انجام آزمایش کانون عدسی را مشخص کند و فاصله ی آن را تا عدسی را مشخص کند.

9-   کوره ی آفتابی و ذره بین را با هم مقایسه کند و شباهت های آن را بیان کند

10- در مورد کاربرد عدسی ها اطلاعات جمع آوری کند و بیان کند.

بخش 5

 اهداف آموزشی

آشنایی با:

1-   چگونگی تشکیل سنگهای رسوبی

2-   انواع فسیل و تعریف فسیل یا سنگواره

3-   چگونکی تشکیل خشکی ها و دریاهای روی زمین

4-   چگونگی پیدایش موجودات زنده بر روی زمین

5-   تغییرات خشکی ها بر روی زمین

اهداف رفتاری

1-   طراحی آزمایش برای نشان دادن  لایه های رسوبی زمین

2-   با مشاهده ی تصویر ، زمان تشکیل لایه های رسوبی را مقایسه کند.

3-   درباره ی چگونگی تشکیل فسیل ، اطلاعات جمع آوری و بیان کند.

4-   در تفسیر مشاهدات ، مهارت پیدا کند.

5-   در مورد قسمت های مختلف بدن جانداران برای تشکیل فسیل اطلاعات جمع آوری کند و آن را شرح دهد.

6-    با استفاده از مواد در دسترس ، مدل سازی کند.

7-   یافته های خود را در تفسیر تصویر فسیل ها و سنگهای رسوبی به کار بندد

8-   نسبت به حفظ فسیل های یک منطقه احساس مسئولیت کند.

9-   تغییرات خشکی ها و دریاهای زمین را مقایسه کند.

10- در مورد تاریخچه ی زمین اطلاعات جمع آوری و بیان کند.

بخش 6: خاک زندگی بخش

اهداف آموزشی

آشنایی با:

1-   چگونگی تشکیل خاک

2-   مواد تشکیل دهنده ی خاک

3-   میزان نفوذ آب در خاک های مختلف

4-   خاک های مختلف و تاثیر آن ها در رشد گیاه

5-    گیاه خاک به عنوان عاملی موثر در تقویت خاک کشاورزی

6-    عوامل موثر در فرسایش خاک و راه های جلوگیری از آن

اهداف رفتاری

1-   در مورد چگونگی تشکیل خاک اطلاعاتی جمع آوری کند و آن را شرح دهد.

2-   مواد تشکیل دهنده ی خاک را مشاهده و مقایسه کند.

3-   سرعت نفوذ آب را در خاک های مختلف اندازه گیری و مقایسه کند.

4-   رشد گیاه را در خاک های مختلف مقایسه کند.

5-   در مورد عوامل موثر بر فرسایش خاک و راه های جلوگیری از آن اطلاعات جمع آوری کند.

6-    برای استفاده ی بهینه از زمین های کشور راه حل ارائه دهد.

7-   در مورد راه های تقویت خاک و زمین های کشاورزی اطلاعات جمع آوری کند.

بخش 7  :زمین ناآرام

اهداف آموزشی

آشنایی با:

1-   ساختمان زمین شامل ( پوسته ، گوشته ، هسته )

2-   چگونگی تشکیل آتش نشان

3-   ساختمان آتش نشان

4-   چگونگی به وجود آمدن زلزله

5-   نقاط زلزله خیز کشور و عوامل موثر بر میزان خرابی های ناشی از زلرله

6-    کارهایی که هنگام وقوع زلزله باید انجام دهند

اهداف رفتاری

1-   در مورد ساختمان درونی زمین اطلاعات جمع آوری کند.

2-   در مورد چگونگی تشکیل آتش نشان و ساختمان آن اطلاعات جمع آوری کند.

3-   با مطالعه ی متن ، در درک مفهوم مهارت پیدا کند.

4-   در مورد علل خرابی ها ناشی از زلزله اطلاعات جمع آوری کند.

5-   در مورد تاثیر نوع مصالح بر میزان مقاومت ساختمان در برابر زمین لرزه ، اطلاعات جمع آوری کند.

6-    در مورد ایمنی از آسیب زمین لرزه اطلاعات کسب کند.

7-   از طریق تمرین ، در رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع زلزله مهارت پیدا کند.

بخش 8 : آغازیان

اهداف آموزشی

آشنایی با:

1- گروه دیگری از موجودات زنده به نام آغازیان شامل ( قارچ ها ، جلبک ها ، باکتریها)

2- با گروه های مختلف آغازیان و ویژگی های مهم هر گروه

3- از طریق مشاهده با برخی از انواع قارچ ها آشنا شود

اهداف رفتاری

1-   با مشاهده ی رشته های جلبک در زیر میکروسکوپ ، در مورد این گروه آغازیان اطلاعات جمع آوری کند.

2-   مقداری از آب برکه و لوله کشی را در زیر میکروسکوپ مشاهده و مقایسه کند.

3-    در مورد اندازه ، شکل و فایده های برخی از باکتری ها اطلاعات جمع آوری کند.

4-  میزان رشد دو گیاه یکسان در خاک سالم و سوخته را در چند هفته پیش بینی و آزمایش کرده و از آن نتیجه گیری کند و تجزیه و تحلیل کند.

5-   در مورد چگونگی رشد و تکثیر باکتری ها اطلاعات جمع آوری کند.

6-    با مشاهده ی یک قارچ چتری درمورد اجزای آن اطلاعات جمع آوری کند.

7-   در مورد تولید مثل قارچ ها اطلاعات جمع آوری کند.

8-   در مورد روش تهیه ی نان ، سرکه ، ماست و نقش آغازیان در تهیه ی آن ها اطلاعات جمع آوری کند.

9-   با جمع آوری اطلاعات بیان می کند که پنی سیلین از یک نوع قارچ تولید می شود.

بخش 9

اهداف آموزشی                        مبارزه ی پنهان

آشنایی با:

1-   میکروب ها به عنوان جانداران بیماری زا و نام بردن بعضی از آنها

2-   مواد دارویی مهم و میکروب کش

3-   واکسن و نقش آن در پیش گیری از بیماری ها

4-   راه های انتقال و جلوگیری از بیماری

5-   راه های دفاعی بدن

6-    استفاده ی درست از داروها

اهداف رفتاری

1-   در مورد میکروب ها و عوامل بیماری زا اطلاعات جمع آوری کند.

2-   برای جلوگیری از انتقال بیماری ها راه مناسب را انتخاب کند.

3-   در مورد راه های دفاع از بدن در برابر میکروب ها، اطلاعات جمع آوری کند.

4-   در مورد استفاده ی درست از داروها گزارش تهیه کند و آن را شرح دهد.

5-   راه هایی را برای محافظت در برابر بیماری ها را انتخاب کند.

6-     نمودارهای ساده را مقایسه و تفسیر کند.

بخش 10  : اندام حسی

اهداف آموزشی

آشنایی با:

1-   اندام های حسّی ( شامل بویایی ، شنوایی ، بینایی ، لامسه ، چشایی)

2-   اندام های حسی قوی در چند جانور

3-   نقش اندام های حسی به عنوان رابط ما با دنیای خارج

4-    ساختمان داخلی اندام های حسی و چگونگی عمل هر یک ( چشم ، گوش ، پوست ، بینی ، زبان)

5-   تغییرات مردمک چشم در نور

6-    با چهار مزه اصلی (ترشی ، شوری ، تلخی ، شیرینی)

اهداف رفتاری

1-   در مورد عیب های مهم چشم اطلاعات جمع آوری کند.

2-   با جمع آوری اطلاعات درباره ی راه های مناسب مراقبت از چشم بحث کند

3-   با جمع آوری اطلاعات در مورد عیب های گوش و روش مراقبت از آن بحث وگفتگو کند.

4-   در مورد ساختمان داخلی اندام حسی اطلاعات جمع آوری کند.

5-   قسمت های مختلف را روی مدل نشان دهد

6-    از طریق آزمایش چهار مزه ی اصلی را روی زبان تشخیص دهد.

7-   قسمت های مختلف ساختمان داخلی هر یک از اندام ها را روی تصویرنشان دهد.

بخش 11   : انسان و محیط زیست

اهداف آموزشی

آشنایی با:

1-   محیط زیست واثر انسان بر آن

2-    شبکه غذایی

3-   زنجیره ی غذایی

4-   نقش انسان در جلوگیری از آلودگی ها

5-   تولید کننده ها به عنوان عضو اول زنجیره غذایی

6-    مصرف کننده ها در زنجیره غذایی

7-   آشنایی با منابع طبیعی ( زنده – غیرزنده)

8-   آشنایی با منابع جبران شدنی و جبران نشدنی

9-   آشنایی با جمعیت و عوامل افزایش و کاهش آن

اهداف رفتاری

1-   یک زنجیره غذایی را تفسیر کند

2-   با تفسیر یافته ها به اهمیت تولید کننده در زنجیره غذایی پی ببرد.

3-   در مورد نقش تجزیه کننده ها در شبکه غذایی اطلاعات جمع آوری کند.

4-   در مورد محیط زیست اطلاعات جمع آوری کند.

5-   در مورد اهمیت سازگاری جانداران با محیط زیست بحث کند.

6-    در مورد منابع طبیعی و طبقه بندی های علمی آن اطلاعات جمع آوری کند.

7-   دانش خود را برای تجزیه و تحلیل مسائل به کار ببرد.

8-    مواردی که موجب تخریب محیط زیست می شود را مقایسه کند.

9-   جمعیت را تعریف کند و عوامل موثر بر افزایش یا کاهش آن را بیان کند.

 10- با انجام دادن چند فعالیت به جلوگیری از آلودگی محیط علاقه مند شود.

11- با انجام دادن چند فعالیت به حفاظت از محیط زیست ، علاقه نشان دهد.

سر گروه آموزشی پایه پنجم

                                                             سال 90-89

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۹ساعت 14:7  توسط احمدی  |